It is sa stadichoan tradysje wurden: de fuotbalwedstriid fan ‘e âld-35plussers fan VVE tsjin in tiim fan ‘e ûndernimmers (OVE). Sûnt 2014 is de te winnen trofee de ‘Klaas van der Ploeg-bokaal’. Dêrmei wolle de spilers de neitins oan har yn 2013 ferstoarne sportfreon libben hâlde. De beker is foarich jier wûn troch de OVE-ploech. Tradysje is ek dat dizze wedstriid plakfynt op Himelfeartsdei, dit jier tagelyk Befrijingsdei.

Datum: tongersdei 5 maaie
It begjint om 17.00 oere
Plak: ‘De Burgerkamp’

Publyk is fan herte wolkom.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: