Foto Eastermar JO13

Achterste rij van links naar rechts:

Jesper Tadema, Ytsje Posthumus, Stefan Dijkstra, Jacob Jan Boersma, Mathijn v/d Woude, Jan Wiersema, Willem Hooghiemstra, Jens Deelstra

Staande rij van links naar rechts:

Trainer Arjen v/d Heide, Klaas Sybren Offringa, Harmen Sietsma, Piet Glastra van Loon, Ger-Jan Keizer, Jelmer v/d Ploeg, Andries v/d Ploeg, trainer Mike Okkema, sponsor Otte Boersma

Voorste rij van links naar rechts:

Leider Jan Willem Sietsma, Teake Tjoelker, Klaas Hogendorp, leider Frederik Hooghiemstra

Bestuur v.v. Eastermar

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: