Wy sjogge werom op in tige slagge 'Avondvierdaagse'! It wie de hiele wike goed kuierderswaar en de rûtes wienen prachtich. Mear as 400 entûsjaste rinners ha dit jier meidien. En wat stienen der freedtejûn in soad heiten en memmen en oare ‘fans’ oan de kant mei blommen om de rinners yn te heljen: geweldich! Mei de fleurige muzyk fan malletband VIOS út Koatstertille wie it in prachtige optocht!

Alle frijwilligers, tige betanke foar jimme ynset!

Ut namme fan de kommisje, Klaas van der Veer

AVD 2013

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: