Der is al wer in soad belangsteling fan minsken om harren op te jaan foar it Eastermarruters Paardenspektakel op 8 septimber.

De organisaasje lit hjirby witte dat opjefte mooglik is fan 1 maaie ôf fia it opjefteformulier op dizze site.

Oant sjen op 8 septimber!

Image
foto: Albert Bakker

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: