Lyk as alle jierren binne der no ek wer opnames makke troch Oebele Wagenaar en Jan Kooistra fan it 'Eastermarder paardenspektal 2009' yn septimber ll.
Minsken dy’t belangstelling hawwe foar in DVD mei prachtige bylden kinne in DVD bestelle by:
Oebele Wagenaar 0512-363759 en/of by Jan Kooistra 0512-472422.
- Oebele syn reportaazje is ferdield oer twa DVD’s en kostet € 15,-
- Jan syn reportaazje stiet op ien DVD en kostet € 10,-

Fia de e-post bestelle kin ek. Dat jildt foar sawol dy fan Oebele as dy fan Jan.
paardenspektakel_2009

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: