easterNIJSkwis

De ôfsluter fan 2020.

Yn dizze lockdown, de tuskendagen tusken Kryst en Ald & Nij, moatte wy ús mar sjen te fermeitsjen.
Dus no hawwe wy wat betocht.
Fanwege it 20-jierrich bestean fan eastermar.nl wolle wy dit jier bysûnder ôfslute.
20 jier betsjut in prachtich argyf oer de resinte skiednis fan Eastermar.
Ut dit argyf hawwe wy 20 fragen gearstald en der in kwis fan makke. Elke fraach is goed foar 10 punten. Dus de maksimum score is 200 punten.

Doch mei en kom te witten wat jo witte oer ús bysûndere doarp.
Oan de ein fan de kwis kinne jo ynsjen wat de behelle score is en wat no krekt de goeie antwurden wiene.

De EasterNIJSkwis. Klik hjir om mei te dwaan!