logo doortrappen

It fytsseizoen is wer úteinset! doortrappen.frl is in inisjatyf fan it ROF (Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân) foar âldere fytsers om sa lang mooglik en feilich fytse te bliuwen. Op dizze side steane tips, ynfo en mar leafst 40 fytsrûtes troch hiel Fryslân. Dizze rûtes binne gearstald mei sa min mooglik obstakels en gefaarlike oerstekpunten. Ien fan de rûtes start yn Drachten en hat in stempelpost by de Zandloper yn Eastermar. Mar jo kinne mei dizze rûte fansels ek yn Eastermar begjinne.

logo doortrappen2

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: