De moarns fan 4 desimber 2023 wie Eastermar en omkriten bedobbe ûnder in moai laachje snie. Simon Bosma hat wer bylden makke, dizze kear hat de drone ek boppe it Heechsân flein.
Genietsje mar wer!

heechsan drone

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: