Op woansdei 11 novimber hâlde we wer de jierlikse lampionne-optocht want dan is it wer Sinte-Marten fansels!
Soene jimme mei jim lampionnen wer mei syn allen komme wolle op 't Breed om 18.00 oere ?
We meitsje der wer in gesellige optocht fan. Oant 11 novimber !
weromsjoch op 2006

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: