Wy, Sippie Wijnsma en Antsje Schoenmakers, liket it moai om sa no en dan mei oare hantwurksters út Eastermar by elkoar te kommen yn it Mienskipshûs om fan elkoar te learen, ynspiraasje op te dwaan en net te ferjitten gewoan gesellich by elkoar te wêzen. Wanneear en hoe faak kinne we mei elkoar bepale. Hast mar in bytsje, of hielendal noch gjin erfaring, ek dan bist fan herte wolkom. 

Dus, meist graach breidzje, hake, naaie, borduere, knoopje of watst ek mar mei jern dwaan kinst en liket it dy dit ek wol wat? 

Oanmelde kin by:

Sippie Wijnsma       06-37561131

Antsje Schoenmakers  06-243423336

handwerken

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: