Ek foar dit jier freegje de hûnebaaskes oan de fjoerwurkleafhawwers om op âldjiersjûn tusken 22.00 en 22.30 even gjin fjoerwurk ôf te stekken.

Tige tank yn't foar!

vuurwerkpauze frl

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: