Oproep aan vuurwerkliefhebbers in Eastermar

De meesten honden en katten liggen deze dagen bibberend onder de bank, bang voor al het vuurwerkgeweld.
Toch moet een hond soms even naar buiten voor een behoefte.
Dat is voor hond én baas geen pretje.
Daarom een oproep aan alle mensen die vuurwerk willen afsteken op oudejaarsavond:

Hâld op âldjiersjûn even skoft,
tusken 22.00 en 22.30 oere gjin knallen yn ‘e loft.
It baaske kin dan rêstich in rûntsje
mei it foar fjoerwurk bange hûntsje!

Op oudejaarsavond, tussen 22.00 en 22.30 uur,
even niet knallen met zijn allen!
het baasje kan dan rustig een rondje
met het voor vuurwerk bange hondje.

Uit naam van Pepper, Luna, Beau, Rocky, Guusje, Lucky, Swiffer, Max, Lady, Tommy, Luka, Doede, Silke, Lola, Unox, Broes, Kaja, Doesja, Bojan, Hummer, Sara, Tiko, Diesel, Pepper, Fenna, Famke, Ozzy, Baco, Jacky, Spike, Pablo, Finn, Bente, Rixt, Fluffy, Tess, Chimo, Banjer, Earos, Nora, Dribbel, Fleury, Django, Bobby, Sytske, Zwabber en alle andere Eastermarder hondjes: enorm bedankt!

oproep vuurwerkpauze oudjaar

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: