Tongersdei 19 septimber sette wy wer útein mei de nifel-/hantwurkgroep. Wy sitte dan by Helena Tadema op de Beimastrjitte. Wa't ek komme wol is om 20.00 oere fan herte wolkom. Der binne gjin kosten oan ferbûn, we sitte om 'e 14 dagen om bar by de dielnimmers thús, nimme in - net te dreech - hantwurkje mei en kletse oer fan alles en noch wat, mar fral oer hantwurkjen yn al syn foarmen. Mear ynformaasje by: Antsje Schoenmakers, antsjeschoenmakers@live.nl of Helena Tadema, tadema-schoors@kpnmail.nl 

handwerken

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: