Op de Achterwei trof 'ondergetekende' juster in healsliten 'manjetron' mei in jiskepûde fol ekstra attributen oan.
Wy geane derfan út dat it hjir om in ferlern eksimplaar giet dat sûnder opsetsin op dit gaadlike plak telâne kaam is.
De rjochtmjittige eigner moat it spul hjir mar gau weilhelje, want it is no noch droech waar...

p1090468

Mei groetnis fan in Eastermarder dy't aardich yn noed sit oer soksoarte fan berm-attraksjes.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: