TEIWAAR


As fanwege it waar
it doarp syn rêst werfynt
stiet’er wetter op it iis,
ferdwine foarearst
seare skonken, skythakken
fan it Wiid.

As fanwege it waar
de redens yn it fet kinne,
komme se ien foar ien te foarskyn.
De tiid is ryp
foar oare saken
op it Wiid.

Mei withoefolle blokjes en
âlderwetsk sinteguod sjitte
mannen fol potinsje
op de pik.
piksjitte

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: