Efkes foarstelle.

Wie it fanwege de “tienertoer”?
Mei in pear gicheljende freondinnen yn’e buert moasten der
pasfoto’s makke wurde. Dit koe moai op it stasjon:

STASJON
Unsichtber lizze triljende izers
iiskâld te wachtsjen. Achter it feal
gerdyn gjin rûmte, gjin rûmte foar
earnst.

Mei soarch it hier sa moai,
sa lang, sa fier fan soargen.

Dan keatst it byld werom, wurde
eagen spegels fan de siel en

spatterje triennen fan it ferblikke
portret, lit sjen dy ivich
hearlik, frijmeitsjende
laits.
stasjon

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: