Lit my

Lit my it lân besjonge fan
omkearde beammen, grutte griene
bulten stront op in grûn as koark.

Lit my fertelle oer de wrâld fan
fiere frouwen, in blikje lije kola
mei nonsjalânse op’e holle.

Dat is it triljend lân fan de deldinderjende
reek, al of net mei sleatten wetter, in thús
foar maraboe, koedoe en gnoe.

Lit my ferhelje fan’e sensaasje at de sinne
bloedread achter in bougainville ferdwynt, as yn styl
in masterlik moaie moanne ferskynt.
Image

 

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: