ite, de
earste kear
by syn thús:
weak sean aai
op kliemske wite
bôle,hoe't ik dêr
oan om kloarke
want wol in mes
mar net
in
foarke.
Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: