Mei hynder en wein en ús heit oer de trijmedsreed nei it stikje lân de trijemed.
Us heit molk de kij en ik strúnde troch it lân, boarte by de sleat.

Dè ynspiraasje foar:

 

FIER FAN KÂLDE DROKTE


Fier fan kâlde drokte
skilderje ûntelbere gerskes
de wrâld skjin grien. Sportyf
meitsje de sprútsjes plak foar
giel en wyt en read en brún.

Fier fan kâlde drokte hâlde wite
wolken feest mei de fel blauwe
loft, boartet de sinne mei grien,
giel, wyt en read en brún.

Roppich fret ik alles mei myn eagen op,
oant yn it iisskjinne wetter sjansende
kikkerts de stilte sjarmant
oan smots kweakje.

Sa’t ik sin krij oan
sûpengroattenbrij,

mei sjerp.
Image

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: