Op 1 januari 2014 is de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, bestaande uit het Prinses Margrietkanaal (Fryslân), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen) en de bijbehorende bruggen en sluizen (waaronder de bruggen Skûlenboarch en Kootstertille) in beheer en eigendom gekomen van het Rijk. Rijkswaterstaat is sinds vorig jaar bevoegd gezag op de vaarweg en verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorvaart. Als nieuwe beheerder heeft Rijkswaterstaat de bruggen in de vaarweg geïnspecteerd om te bepalen in welke staat de bruggen verkeren. Dit geldt ook voor de brug Skûlenboarch. Deze inspectie leidde tot nader onderzoek naar de staat van onderhoud van brug Skûlenboarch.

Inspectie brug Skûlenboarch
Uit dit onderzoek is gebleken dat de brug in slechte staat verkeert. Ook de vorige eigenaar, provincie Fryslân, herkende dit probleem. Zij hebben de brug in het verleden vele malen opgelapt. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de veiligheid niet direct in gevaar is. Echter, als de brug in dezelfde mate en op dezelfde manier zou worden gebruikt, dan kan de veiligheid in de nabije toekomst niet meer worden gewaarborgd. Maatregelen zijn daarom nodig. Rijkswaterstaat hecht als nieuwe beheerder uiteraard het grootste belang aan de veiligheid van de brug voor de (vaar)weggebruikers. Om die reden heeft Rijkswaterstaat een second opinion laten uitvoeren op de eerste onderzoeksresultaten. De resultaten van deze second opinion hebben eveneens geleid tot de conclusie dat er een set van maatregelen nodig is om de brug nog veilig te kunnen gebruiken. Deze maatregelen zijn door Rijkswaterstaat afgestemd met de gemeente, ondernemers van het bedrijventerrein en de omgeving.

Maatregelen
De brug wordt veel gebruikt door (zeer) zwaar vrachtverkeer van de bedrijven van het bedrijventerrein Skûlenboarch. Daarom zou een drastische gewichtsbeperking nodig zijn om de brug te behouden en de veiligheid de komende jaren te garanderen. Echter, omdat er een nieuwe ontsluiting komt voor dit vrachtverkeer vanaf dit bedrijventerrein naar de brug Kootstertille per 1-1-2016, kunnen tijdelijk beperktere maatregelen worden genomen. Immers, de brug zal na die datum veel minder intensief worden gebruikt. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat werken samen aan deze alternatieve ontsluiting langs het Prinses Margrietkanaal met aansluiting op de provinciale weg ter hoogte van Drogeham. De planning is dat medio 2015 een begin wordt gemaakt met de uitvoering hiervan en dat de ontsluitingsweg 1 januari 2016 in gebruik kan worden genomen.

Aslast- en snelheidsbeperking
Om de veiligheid tot de beschikbaarheid van de nieuwe ontsluiting te garanderen, is ervoor gekozen om een aslastbeperking in te voeren. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, begin februari 2015 een verkeersbesluit hierover genomen. Het gaat om een aslastbeperking van 11 ton en een totaalgewicht van 50 ton. Om dit mogelijk te maken zijn er verkeerslichten aan weerszijden van de brug geplaatst en wordt het verkeer om en om over de brug geleid. Vrachtwagenchauffeurs van omliggende bedrijven hebben instructies gekregen om zodanige afstand van ander vrachtverkeer te houden, dat er maar een vrachtwagen tegelijk op de brug rijdt. Daarnaast is een maximum snelheid ingesteld van 20 km per uur. Door deze maatregel kan de brug eind 2015 niet meer gebruikt worden door intensief zwaar vrachtverkeer. Na oplevering van de ontsluitingsweg per 1 januari 2016 wordt dan de aslastbeperking teruggebracht tot 35 ton totaal en 8 ton per as.

Op de brug komen buiten de rijstrook van 3 meter rood gemarkeerde fietsvlakken. Zo kunnen fietsers veilig gebruik maken van de brug en wordt het vrachtverkeer gestimuleerd in het midden van de brug te rijden, waardoor de zijden van de brug, die het meest gevoelig en kwetsbaar zijn, het minst worden belast. Daarnaast wordt  er op het wegvak naast de dikke boom pal naast de Skûlenboargerwei ten zuiden van de brug een kruis gezet, zodat daar geen vrachtauto mag staan. Op die manier wordt voorkomen dat twee vrachtwagens elkaar niet kunnen passeren en het verkeer compleet vast komt te zitten. Dit vak vormt ook een uitwijkmogelijkheid voor fietsers bij rood licht.

Rijkswaterstaat verwacht met deze maatregelen de veiligheid en bescherming van de brug voldoende  te garanderen. Na openstelling van de nieuwe ontsluitingsroute tussen Skûlenboarch en Kootstertille worden de verkeerslichten verwijderd en het weggedeelte van de brug hersteld naar de bestaande situatie. Alleen zwaar vrachtverkeer mag dan geen gebruik meer maken van de brug.

De brug zal op die manier worden gebruikt, totdat Rijkswaterstaat deze brug helemaal vernieuwt. Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig om hiervoor plannen/tekeningen te maken. Wanneer de nieuwe brug wordt gemaakt, is nog niet bekend. Waarschijnlijk wel vòòr 2025.

logo rijkswaterstaat

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: