Twa swiere hjerststoarmen hat er oerlibbe. De lêste kear slagge dat troch in enoarme tûke 'gean' te litten om sadwaande it eigen gewicht te ferminderjen. Wêr 't oare beammen al lang belies jûn hawwe, hat dizze kanjer stân hâlden. Dit fenomeen, de kromste beam fan Tytsjerksteradiel, stiet op de krusing Achterwei en Stedmapaad, ticht by de fuotbalfjilden. Dizze beam is in wûnder...

kromste beam

kromste beam

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: