Hoi!

Jim praatpealfilmkes steane op www.praatmarfrysk.nl!

Dus gau sjen! It kin wêze dat guon fan jim eefkes sykje moatte, want wy hawwe in pear filmkes byinoar set om't se frij koart wiene.
In hiel soad wille! En alfêst hiele noflike feestdagen.

Eastermar: tige tank!

Wy hawwe no ek in Hyves en jim binne allegear wolkom: http://praatmarfrysk.hyves.nl

Freonlike groetnis,

It PraatmarFrysk-kampanjeteam

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen