Oer de ferneamde Eastermarder Elte Martens Beima (1801-1873) is it nedige bekend, mar eins neat oer syn tiid yn Leien, doe't er dêr oan 'e Universiteit ferbûn wie. Dêr is no feroaring yn kaam. Beima is yn dy stêd begroeven op 'e 'Begraafplaats Groenesteeg' (no in momumint) en it bestjoer fan dit hôf hat in biografy fan Beima op syn webside opnaam mei in soad nije gegevens oer Beima. Foar de minsken dy't yn Beima's libbensferhaal ynteresse ha, sjoch http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/Nader%20belichte%20personen_2.html

emb

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen