Twa swiere hjerststoarmen hat er oerlibbe. De lêste kear slagge dat troch in enoarme tûke 'gean' te litten om sadwaande it eigen gewicht te ferminderjen. Wêr 't oare beammen al lang belies jûn hawwe, hat dizze kanjer stân hâlden. Dit fenomeen, de kromste beam fan Tytsjerksteradiel, stiet op de krusing Achterwei en Stedmapaad, ticht by de fuotbalfjilden. Dizze beam is in wûnder...

kromste beam

kromste beam

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen