Eastermar hie fan 1904 oant 1964 in eigen suvelfabryk. De skiednis fan dizze fabryk is no troch Elle Bosma fêstlein yn in (Hollânsktalich) boek fan goed 200 bledsiden mei in hiele soad foto's. As jo it boek bestelle (it is in útjefte fan it Streekmuseum yn Burgum) foar 30 augustus o.s. is de priis Euro 24.50 en kin it boek ophelle wurde by it museum op of nei saterdeimiddei 28 septimber. Bestelle jo nei 30 augustus, dan is de priis Euro 29.50. Tillefoan 0511-465544 (tiisdei-freeds tusken 13.30 en 17.00 oere) of fia e-mail  

Fabriek ca 1958 zijkant WIT en dir woning

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen