SINT MARTEN

Om't der te min âlders binne foar de organisaasje, giet spitigernôch de lampionoptocht dit jier op 11 novimber net troch. Fansels kinne de bern wol op eigen gelegenheid by de doarren del en dêrom wolle wy eltsenien oproppe de bûtenlampe brâne te litten en kearskes en ljochtsjes by de foardoar te setten.

Eltsenien dy't yn'e ôfrûne jierren meiwurke hat oan de optocht: tank derfoar! Wy hoopje dat yn 'e takomst in nije groep frijwilligers de organisaasje oppakke sil.

Ut namme fan de Sint Martenkommisje,

Jantsje van der Veen

lampion

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen