Binne Eastermarders grutsk op Fryslân? Fiele sy har Fries of Hollanner? En ferskille sy dêryn mei minsken út de stêd? Dit binne fragen dy’t wy, Heleen Barendrecht en Anna Hoogterp (Teye Tolstrjitte), ûndersykje wolle foar in eineksamenopdracht foar it fak ierdrykskunde. Wy roppe dêrom alle Eastermarders op om ús koarte enkête yn te foljen. Jimme helpe ús dêr geweldich mei!

Klik op de link: www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=26854 foar de fragen.

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen