It doarp koe der op wachtsje: hast in jier letter hawwe al ferskate media harren opponearre en sjogge werom op ien jier €astermar.

In oersjoch fan wat no bekend is:

  • IItems yn RTL Latenight (13 des.) en Koffietijd (23-31 des.)
  • De Fryslân DOK oer de miljonêrs yn Eastermar wurdt útstjoerd op sneon 15 desimber op NPO2 en snein 16 desimber op Omrop Fryslân Telefyzje.

  • Volkskrantsjoernalisten Jurre van den Berg en Charlotte Huisman hawwe in wiidweidich artikel skreaun oer de mienskip yn Eastermar. Dit artikel sil as ien fan de âldjiersbylages fan de Volkskrant publisearre wurde. De krekte datum is noch net bekend mar der is tasein dat der ekstra kranten by Alles ûnder ien Dak lizze sille.

  • NRC en Telegraaf komme mei in àldjiersbylage
  • In foarútblik mei miljonêr Johan de Haan en dokumintêremakker Johanna Brinkman is no al te sjen fia dizze fewizing.

  • En oja, hoe giet it no mei it mienskipsfûns Eastermar? Jo kinne dit lêze yn de lêste doarpskrante Marnijs fan dit jier.

koffietijd
Opnames foar Koffietijd by it Ea skûtsje mei Geale Tadema (l), Annet Kuipers en Vivian Boelen (r)

Omrop Fryslân
Ynterview mei Johan de Haan (midden) "De minsken om dy hinne, dy meitsje dyn gelok".

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen