Saterdei 28 septimber wie yn it Streekmuseum yn Burgum de presintaasje fan it boek fan Elle Bosma oer (û.o.) it suvelfabryk 'Welgelegen', dat fan 1904-1964 yn Eastermar stien hat. Sa'n 75 Eastermarders en âld-Eastermarders wiene derby doe't foarsittter Henk Kloosterman fan it Streekmuseum it earste eksimplaar fan it boek - nei in ynlieding fan de skriuwer oer syn wurk - oerlange oan Houkje Rijpstra, kultuerwethâlder fan de gemeente Tytsjerksteradiel. Ek yn de parse wie der rom omtinken foar it boek. Sa wie Omrop Fryslân de freeds yn it doarp foar ynterviews mei Elle Bosma, Ids Groenewoud, Klaas Land en Siebe Tadema, dy't elk fertelden oer guon saken dy't yn it boek oan 'e oarder komme. It boek is foar € 24,50 (eksklusyf ferstjoerskosten) fan nije wike ôf te bestellen fia www.pro-book.eu.

Rijpstra - Kloosterman

Oar doarps- en ferieningsnijs: