Fanwege it briefstimmen en de foariepening op 15 en 16 maart, kin dit jier kear gjin folsein byld jûn wurde.
Yn de grafyk hjirûnder binne allinne de stimmen meinommen dy't yn it stimlokaal (de Burgerkamp) op 17 maart útbrocht binne.
Yn totaal wiene der yn Eastermar 916 jildige stimmen útbrocht en ien blanko stim. Dat is in opkomstpersintaazje fan 74,25%.

Twadde keamerferkiezings 2021

ferkiezings 2021
Boarne: gemeente Tytsjerksteradiel

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: