Yn it programma "Op 'e hichte"van de lokale radio fan T-diel (SLOT) hawwe twa Eastermarders wiidweidich mei de proagrammamakkers yn petear west. Elle Hoekstra die ferslach fan de gong fan saken wat de Stifting PAREL oanbelanget. Dizze Stifting tinkt nei oer takomstplannen fan Eastermar en omjouwing.
Fierders koe de webmaster fan www.eastermar.nl, Rienk Vlieger, wat 'reklame meitsje' en fertelle oer de takomstplannen fan de site.

Tusken 11.00 en 12.00 oere wie der in polityk debat tusken de ferskate polityke partijen yn dizze gemeente, oan de stamtafel fan café 's Lands Welvaren. Ek dit wie op life op de radio te hearren.

's Lands Welvaren

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: