De lytse foaroarlochske boer mei in pear kij en wat hinnen op it hiem rêde it nei de oarloch net mear op. Yn 1953 waard Rottefalle/Wytfean troch de Ryksfoarljochtingstsjinst útkeazen as 'foarbylddoarp' en mei Amerikaans jild (Marshallplan) feroaren de lytsskalige spultsjes yn buorkerijen fan de takomst. De húshâldingen profitearren mei: der kaam ek wetterlieding en elektrisiteit. 

Mei busladingen kamen boeren út it hiele lân om har te fergapjen oan de hypermoderne produksjemetoaden. Keninginne Juliana hat har destiids op it Wytfean rûnliede litten. Hja besocht û.o. ek it bedriuw fan Bouwe en Siep v.d. Meulen oan 'e Wytfeansterwei 14. Yn de dokumintêre komme ek Wytfeansters oan it wurd: Binne Veenstra en Japik de Jong.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: