It wetter stie Eastermar hast oan 'e lippen ta, sa heech wie it ôfrûne wike. Net allinne de rein wie de oarsaak fan dizze hege wetterstân yn de Lits. Troch de hurde súdwestenwyn waard in protte wetter út de Súdwesthoeke dizze kant út blaast. Yn it marregebiet fan it Súdwesten is no ien kear mear wetter as by ús (sa'n twatredde fan it totaal). It sluten fan slús by Terherne die fertuten.

heech wetter

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: