Op de lêsthâlden gearkomste fan de Kommisje Fûnswerving Burgerkamp (De Doarpsfeilingkommisje) is unanym besluten om de doarpsfeiling út te stellen oant in datum yn septimber.
De fersleinens op ‘De Burgerkamp’ is té grut.

 

Ut namme fan de KFB,

Wijbe Postma

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: