Fannacht hat der op de camping fan wettersportbedriuw 'de Lits' brân west yn ien fan de rekreaasjewenten. De brânwacht wie om in oere as ien 'ter plaatse' mar kaam by de yngong fan it terrein, nei 10 meter, al fêst te sitten yn de wiete grûn. In trekker fan Brouwer & Brouwer moast der oan te pas komme om de brânspuitauto út de modder te lûken. De brân is mei in pomp en wetter út de haven úteinlik blust. De houten wente koe net mear rêden wurde, ek de buorhûskes hawwe wat skea.

De oarsaak hat nei alle gedachten in kacheltsje west. De eigner wie net oanwêzich tidens de brân, hy wie in pear oeren earder fuort gien.

Mear foto's fan de brân sels binne te finen op Wâldnet.

Image

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen