Kommende saterdei is it wer feest: It Easterbarren.
De iepening is middeis om 15.00 oere mar fan moarns 8 oere ôf binne de kommisje en de bouploech dwaande om alles op te bouwen. Oan wa't yn it festivalgebiet wennet soene we freegje wolle om der foar te soargjen dat de auto's dan al net mear oan de dyk stean. Dat skeelt ús in protte wurk.
Yn 't foar ús dank.

St. Easterbarren

barren12-1

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen