Takom sneon- en sneintemiddei, 3 en 4 oktober, rint it publyk coronaproof de audio-kuiertocht fan Tryater troch it doarp. De rûte is in kwestje fan it giele tou folgje.
It soe aardich wêze en jou dizze Gelok fan Fryslânsikers in waarm wolkom yn Eastermarder fermidden.
Dêrom it fersyk foar ynwenners dy't oan de rûte wenje om dit wykein de (doarps)flagge út te stekken.

Tige tank en in moai wykein tawinske!
Organisaasje It Gelok fan Fryslân/Tryater

PS Nije doarpsflaggen (100 x 150 cm) binne te keap by Doarpsbelang. Leden € 10,-, net leden € 15,- it stik. Ynfo by sekretaris.db.eastermar@gmail.com.

 

gieletou flagge