Het digitale LC archief blijkt een bron van informatie over Eastermar. Oebele Brouwer vond een prachtige open brief aan de gemeente over welke weg nu dé verbinding met Surhuisterveen moest worden; de Seadwei (de Zoodenweg) of de Swartewei. Maar ook een aankondiging van een 'hardzeilpartij'. Hij schrijft hier over:

Hjoed de dei tinke wy yn Eastermar wolris dat wy de moderne útfiners binne fan al dy Barrens. En dat der yn Eastermar hieltiid mear fan dizze feesten komme.
Mar yn de jieren 1855- 1870 koenen hja der ek wat fan. Alle jieren in grutte hurdsilerij, mei dikke priizen en feest nei ôfrin. En blikens de útnoeging fan de Zeilvereeniging hienen de froulju frij tagong tot de boat en de feestseal; neat nijs ûnder de sinne.
De tsjintwurdiche wettersportferieniging hat koartlyn oan de leden frêge hwat hja dwaan kinne oan aktiviteiten. Mei it nije skûtsje en dizze âlde berjochten út de Ljouwerter Krante fan 1863 en 1866 liket it antwurd dúdlik.

Image

Image

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen