De lêste 15 jier hat Elle Bosma in pear boeken skreaun oer de skiednis fan Eastermar en in hiele soad artikels yn Doarpskrante BREEDút, benammen oer Eastermar yn de Twadde Wrâldkriich. Hy die dat mei in protte nocht, mar hâldt der, nei it ferskinen fan syn lêste boek ‘De Gelasterde Onschuld’, no mei op. Syn wiidweidige argyf (61 doazen dokumintaasje) is ûnderbrocht yn it Gemeente-argyf fan Tytsjerksteradiel yn Burgum. Der heart in Ynlieding en in Ynventaris by en it stiet eltse belangstellende yn de skiednis fan Eastermar frij om dizze ‘Dokumintaasje fan Eastermar’ yn te sjen.

Eastermar 1907

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen