Dat der by it Piter Jehannesgat net allinnich mar reedriden wurde kin, lieten Eastermarders Johan en Henk Snip sjen. Winterwille hoecht perfoarst net mei help fan redens of sliden plak te finen...

31_december_2008_027

31_december_2008_031

Foto's Jan Kooistra

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: