DL feiling15

Yn in bomfolle gymseal gie it der by tiden need oan ta en waard der flink by inoar opbean neidat it earske kavel, it swimbadabonnemint, foar fierstente min sinten ferkocht waard. Mar gelokkich waard dizze teneur net trochsetten en kin de organisaasje werom sjen op hegere opbringst as trije jier ferlien. Doe stie de teller op 12.000 gûnes. No sil nei alle gedachten it bedrach heger útkomme as 6000 Euro, de opbringsten fan de kavels, de giften en de ynkomsten fan de ferkeap fan de DVD's en fideobannen byinoar opteld.

DL feiling11

Grutte klappers wiene in reklameboerd op de sportfjilden en in Yndysk itentsje by de grientespesjalisten thús. Dizze kavels wiene op it lêste momint taheakke, dus dat seit wat oer de spontaniteit fan guon Eastermarders dy't ta wille fan alle besikers flink tsjin inoar opbean. Ek de kaarten foar de thúswedstriden foar SC Heerenveen wiene populêr, wylst gebak en cake foar tsientallen Euro's fan eigner wikselden.
De kommisje Fûnswerving Burgerkamp hat it doel en meitsje fan dizze feiling yn tradysje, dus oer in jier as twa, trije sille wy wer genietsje kinne fan op 'e nij orizjinele en moaie kavels en kin ús sportkompleks wer efkes foarút.

DL feiling10

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: