SHB7543

De bern fan Eastermar hiene der al in skoft nei útsjoen. En gelokkich mocht Sinteklaas fan de boargemaster tradisjoneel mei de boat oankomme yn de haven by de Snakkerbuorren. De Piten wiene der nammentlik goed op taret en soargen foar de nedige 'desynfeksje'.
Dêrnei yn muzikale optocht, meit tank oan de Marko's, troch Eastermar mei Sint en Pyt op 'e duofyts. Tank foar de organisaasje!
Saskia van den Berg makke in prachtich fotoferslach. Hawwe jo ynteresse yn in bepaalde foto, stjoer dan in berjochtsje nei Saskia.

Besjoch alle foto's.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: