In moaie dei en noch in moaiere jûn. De doarpsaktiviteiten lizze wat stil. In goed momint om ris omtinken te jaan oan de toerist yn Eastermar. Wy hawwe gelok en kinne mei at der in rûnrit organisearre wurdt fan de camping ôf. In eintsje om mei trekker en wein. Wat farske pakken strie as sitplak mei wat healsliten gerdinen der oer hinne, in dikke Massey Furguson der foar en jo hawwe in machtige kombinaasje om in slach mei om. Belangstelling wie der genôch. De camping sit op dit stuit hast fol. Eigner en boer Fokke Benedictus hat der sin oan en kin hast net wachtsje. Klokslach healwei achten riid de trekkerkombinaasje de camping op en even letter kin it spul los.

Wylst hobbyboer en trekkersjauffeur Brouwer kundich oer de sânpaden lavearet jout Benedictus ûnderweis útlis oer lânskip en histoarje. Sa sjochst wer mei hiele oare eagen nei de fertroude plakjes.

 trekker en wein

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: