... lang om let rein!

Krekt op it stuit dat de Beimabuert de strjitte oanklaaie soe, gie it los. Gelokkich koe ien fan de buertfoarstellings, de Braziliaanske feranda, tsjinje as skûlplak.

skûlplak Beimabuert
Foto: J. Hoek

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: