De lanlike aksje, opset om wenningboukorporaasjes gelegenheid te jaan te toanen dat it harren net allinnich earnst is mei húsfesting, mar dat de wenomjouwing ek omtinken kriget is, waard dit jier ôfblaasd.
Dat wie it Wenbedriuw yn Burgum te raar. Yn Eastermar stiet ommers in prachtich projekt op priemmen dat ek rjocht dwaan wol oan de romtlike ynfolling? De bern fan Balsemyn, Bolster en Hummelhof krigen opdracht om keunstwurken te meitsjen dy’t op 13 septimber feestlik oan de stekken om ‘e bouput fan harren nije skoalle ophongen waarden. Alle bern wienen stutsen yn spesjaal makke en troch it wenbedriuw oanbeane t-shirts mei: Kleurrijk Klustermar .
Dêrnei wie der noch in ballonnewedstriid op it hiem fan de Nije Hoarnst.

wenbedriuw.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: