iepening Mienskipshûs

In grut tal Eastermarders wie nijsgjirrich ôfkaam op de útnûging fan de wurkgroep Soarch yn it doarp (ûnderdiel fan Enerzjyk Eastermar) om in prachtich momint yn de histoary fan Eastermar mei te meitsjen: de iepening fan it nije Mienskipshûs yn de Kjellingen.

De foarsitter fan Enerzjyk Eastermar, Jan Willem Sietsma, sette útein mei moaie wurden oer de suksesfolle skiednis fan Enerzjyk Eastermar, de wei nei it ûntstean fan dit Mienskipshûs én ek de dream fan dûmny Wim Stougie waard nochris oanhelle ("een gemeenschap in verbondenheid waarin iedereen een goede plek heeft en waarin omgekeken wordt naar elkaar").
Wethâlder Tytsy Willemsa fan de gemeente Tytsjerksteradiel neamde yn har speeech Eastermar in foarbyld foar oare doarpen; in komplimint dat Eastermar en fral alle frijwilligers yn de bûse stekke kinne. De wethâlder en Mienskipshûsbehearder Tjitske Zijlstra krigen de eare om it Mienskipshûs yn de Kjellingen dêrnei te iepenjen mei it trochknippen fan in read lint.

Nei de iepening koe eltsenien it gebou binnen, alle rûmtes besjen en fuortendaliks de earste edysje fan de Vitamine Ea merk meimeitsje. In grutte samling fan diskes dêr'tst yn de kunde komme koest mei alle mooglike positive wizen fan oan ‘e slach gean mei dyn sûnens.

Under oare Lokaal Loket sil in protte aktiviteiten organisearje mei bygelyks alle freedtemoarnen meielkoar kofjedrinke yn de gesellige Mienskipskeamer. Mar der sil yn de takomst noch folle mear yn dit Eastermarder Mienskipshûs plakfine!

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: