Freed 27 maaie wie alwer de lêste jûn fan de jierlikse Eastermarder fjouwerjûnekuier.
Dit jier wie it, sjoen it waar, somtiden in bytsje trochsetten, mar lokkigernôch bruts mei de lêste meters yn 't sicht, it sintsje wer troch. Dêrtroch wie de yntocht wer in fleurich gehiel.
En troch de muzikale begelieding fan 'Drum- en Lyraselection Warga' krigest dan altyd wer even 'vleugels'. De 33-ste kear fan dit kuierbarren sit der wer op, al wat oerbliuwt is in sfearympresje mei dit byldferslachje fan freedtejûn...

fjouwerjûnekuier_2011

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: