De hiele wike wie it al ûnrêstich yn Eastermar. Guon minsken wiene hast net te hâlden. Mar op tongersdei 23 juny, trije jier nei it lêste doarpsfeest, koe it dan lang om let los.
Twa lytse tsjinfallers: de doarpsomropper koe der op it lêste stuit dochs net by wêze en op 'e merke is der dit jier gjin draaimûne. Hawar, it feest koe trochgean en dêr giet it om. De fotografen fan eastermar.nl hawwe drok west om ien en oar fan it programma fêst te lizzen. Hjirûnder ferskine de linkjes nei de byldferslaggen, sagau't in fotograaf ien en oar ferwurke hat.

Mei tank oan alle kommisjes en buertferienings om ien en oar mooglik te meitsjen. Besjoch ek de aardige filmkes op Eastermar TV,

doarpsfeest 2022

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: