In tal frijwilligers hawwe hjoed drok dwaande west om de pleintafel, it moetingspunt op doarpsplein It Breed, wer tiptop ynoarder te krijen. “Alles is wer spik & span, dat de fytsers en kuierders kinne mar delkomme. Wy hawwe de siteleminten yn setsjes fan twa pleatst, mei oardel meter der tusken”, aldus ien fan de frijwilligers. Dus it wurdt coronaproof genietsje op doarpsplein It Breed.

Pleintafel Eastermar

Om it pleinseizoen in offisjele start te jaan sil der tongersdei tusken 11.00 en 12.00 oan foarbygongers kofje skonken wurde op kosten fan Doarpsbelang Eastermar. De pleintafel is ommers ien fan de fisitekaartsjes fan it doarp, ferklearret Atsie Boersma, ien fan de inisjatyfnimmers.

Pleintafel Eastermar

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen