Meikoarten nimme wy ôfskie fan twa fan ús wethâlders,

mefrou Maaike Prins-Meindertsma en de hear Bart R. Bakker.

Dat wolle wy net samar foarby gean litte. As tank foar alle ynset foar ús gemeente en de boargerij, biede wy mefrou Prins en de hear Bakker in ôfskiedsresepsje oan. Jo/Jimme noegje wy út om dêrby oanwêzich te wêzen.

110308JE29250308JE19

De resepsje sil hâlden wurde op freed 16 april oansteande, fan 15.30-18.00 oere yn Partycentrum "De Pleats", Schoolstraat 82 yn Burgum.

Tige hertlik wolkom!

Boargemaster en wethâlders fan Tytsjerksteradiel

G.J. Polderman, boargemaster

T. Dijk, gemeentesiktaris

Burgum, maart 2010

Oar doarps- en ferieningsnijs: